Pedagogisk grund

Vi tränar på förmågor för både framtiden och samtiden.

I Erlaskolan jobbar vi förstås enligt grundskolans läroplan. Och utöver de grundläggande kunskaperna får du träna viktiga förmågor som hjälper dig utvecklas både som elev och som person. Vår pedagogik bygger på forskning och vår pedagogiska grund är utformad för att motivera och stimulera elevernas förmåga att tänka själva, samarbeta i team, kommunicera och se möjligheter i problem. På så vis tränar vi kreativiteten, idérikedomen och den egna drivkraften – egenskaper som är viktiga både i det dagliga skolarbetet och i det framtida vuxenlivet.

Lära att lära

Vi står för en lärandekultur som utmanar och stödjer elevens förmåga att planera, driva och följa upp sin egen lärprocess.

Så här gör vi!

Vi ställer frågor som leder till reflektion och tankearbete.

Vi skiljer på träning och prestation, bekräftar ansträngning och uthållighet.

Vi övar och utvecklar studieteknik, arbetar med mål och delmål.

I elevledda utvecklingssamtal sätter eleven ord på sitt eget lärande (behov, styrkor och utvecklingsmöjligheter).

Genom handledd vägledning stödjer och utmanar vi elevens förmåga att driva sin egen lärprocess framåt och ta nästa steg. 

Lära i samarbete

Teamarbete stärker elevens sociala förmåga, färdighet i att kommunicera, hantera utmaningar och skapa framgång tillsammans med andra.

Så här gör vi!

Vi utvecklar elever i team, lärgrupper och lärpar.

Vi arbetar med gruppers utveckling och dess betydelse för lärande.

Vi arbetar strukturerat med framåtsyftande återkoppling och kamratbedömning.

Vi lyfter och synliggör elevers resonemang och perspektiv.

Vi vuxna är förebilder genom att själva vara aktiva i lärmiljön med elever.

Vi arbetar med spelregler och co-coachning.

Lära i sammanhang

Vi arbetar verklighetsanknutet på ett sätt som engagerar eleven och skapar helhet i lärandet. På riktigt är viktigt!

Så här gör vi!

Vi tydliggör syfte och mål för varje arbetsområde.

Vi arbetar ämnesintegrerat och skapar flexibilitet i lärmiljöerna.

Vi erbjuder relevant och utvecklande PRAO.

Vi ger eleven möjligheter till inflytande i undervisningen.

Vi fattar beslut som utgår från eleven och dess lärande i ett helhetsperspektiv.

Lära för framtiden

Vi erbjuder en utvecklingsresa som stödjer eleven i att nå sin fulla potential, leva välmående i informationssamhället och lära för livet.

Så här gör vi!

Vi synliggör värdet av kunskaper och förmågor genom att ha höga och positiva förväntningar.

Vi övar på att finna, hantera, värdera och analysera information i olika medietyper.

Vi skapar en kultur där elever vågar misslyckas och pröva sina vingar.

Vi tränar problemlösning och låter eleven successivt ta allt mer ansvar.

Vi mäter och utvärderar elevens kunskapsresultat och personliga utveckling.