Varför Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass och fritidshem till åk 9, med viss variation mellan de olika skolenheterna. Aktiva elever som vill, kan och vågar är vår målbild för verksamheten och för att skapa förutsättningar för att nå dit följer vår pedagogik som en röd tråd hela vägen, där innehållet anpassas för varje ålder och behov. Utöver det har vi också Erlagemensamma metoder; erlapasset, team och vårt ikonstöd. Vårt grundskolekoncept utgår från läroplanen och vår pedagogiska grund, men fokuserar extra på några områden, meningsfullt lärande, närvarande lärare och inspirerande lärmiljöer.

Så här gör vi

Några extra viktiga exempel på hur vi tänker och vad vi gör i vardagen. 

Lärande sker i olika delprocesser där ingen del är överordnad någon annan, alla är viktiga för att skapa goda förutsättningar och variation för lärande ur ett helhetsperspektiv. 

Erlapasset är vår modell som beskriver delarna av ett undervisningspass. Pedagogen arbetar med olika delar ur modellen beroende på vilken aktivitet som är aktuell. Ibland finns alla delar med under en och samma lektion och ibland tar det en vecka att jobba igenom allesammans. Det beror på var i lärprocessen en befinner sig. Att synliggöra de olika delarna för våra elever gör att de blir medvetna om sitt eget lärande över tid.  


Exempel på hur Erlapasset används på våra Erlaskolor

Lektionen börjar med en kort genomgång med mål och presentation av aktiviteter (Lyssna och förstå). Därefter diskuterar eleverna en frågeställning på tavlan, först i lärpar och sedan med fler lärkompisar (Diskutera tillsammans och Delaktighet och inflytande). Sedan får varje elev fundera på hur hen ska angripa frågeställningen (Reflektera och Delaktighet och inflytande) för att sedan övergå till eget arbete och lärande (Arbeta och tillämpa). När tiden är inne avslutar till sist pedagogen lektionen med en reflekterande Exit-ticket om vad som varit extra lärorikt eller ansträngande under lektionen (Reflektera).

Vårt kärnvärde "team" har en särställning inom Erlaskolorna. Vi jobbar alltså i team istället för vanliga klasser. Teamarbetet är ett sätt att öva på förmågan att samarbeta och skapa framgång tillsammans. Att jobba i team är något våra elever alltid kommer ha nytta av, i skolan och på fritiden, nu och i framtiden. Det betyder att eleverna får träna på hur de löser problem på ett mer nyfiket och kreativt sätt tillsammans. De får tänka och reflektera, ta reda på fakta, diskutera och ifrågasätta i samarbete med varandra. De får också lära sig att testa olika idéer, för att komma fram till den bästa lösningen! 

  • Vi har gemensamma, strukturerade arbetssätt för hur vi tränar elevers samarbetsförmåga.
  • Vi bildar lärpar och lärgrupper inom teamet på ett genomtänkt och strukturerat sätt.
  • Lärpar och lärgrupper bildas så att eleverna upplever att de både blir utmanande och känner trygghet att våga uttrycka sig och komma vidare i sitt lärande.
  • Gruppsammansättningar utgår från såväl elevens kunskapsutveckling som den sociala utvecklingen.

Vi har tagit fram och utformat ett eget ikonstöd, anpassat för vår verksamhet, där vi visualiserar både ämnen och våra övriga schemaaktiviteter. Ikonstödet är ett sätt att tillgängliggöra lärandet inom Erlaskolan. Den här typen av stöd anses viktigt för elevens lärande, särskilt ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Genom det skapar vi tydlighet och struktur i elevens lärprocess.


Ikonstödet används i våra klassrum, som vi kallar för teamrum, och i vår digitala lärplattform Canvas, som ett verktyg för att visuellt leda eleven genom dagen.