Elevhälsa

På alla Lärande i Sveriges skolor finns tillgång till elevhälsa. Tillsammans med skolans övriga personal arbetar elevhälsan för att skapa förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. All personal som arbetar i elevhälsan har tystnadsplikt. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande men ibland krävs ett åtgärdande arbete.

  • Förebyggande arbete innebär att förhindra uppkomsten av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem och på så sätt minska risken för ohälsa.
  • Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att identifiera, stärka och ta hänsyn till individens egna resurser för att främja sin hälsa och förebygga och hantera sjukdom.
  • Åtgärdande arbete innebär att hantera problem och situationer som uppstått på organisation, grupp eller individnivå.

Rektor

Rektor leder och ansvarar för elevhälsans arbete och utveckling. På varje skola görs en plan för skolans arbete med elevernas hälsa som finns tillgänglig på skolans hemsida. 

Om det befaras att en elev inte kommer att nå målen i skolan och de kunskapskrav som minst ska uppnås ska det anmälas till rektor som ska se till att behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Då svårigheter kan uppstå av många skäl är det viktigt att den samlade kompetensen inom elevhälsan bidrar med sin bild i utredningen. 

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren har den medicinska kompetensen i elevhälsan. Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsosamtal och hälsobesök samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Samtalen inriktar sig främst på att vara stödjande och hälsofrämjande. Målet är att eleven ska kunna se sambandet mellan hälsa och lärande och den egna livssituationen. Hälsobesöken omfattar också kontroller av tillväxt, syn, hörsel och rygg. 

Skolsköterskan kan också hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser.

Alla skolor upprättar skolläkarmottagning en eller två gånger per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolpsykolog

Skolpsykologen ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar främst med handledning och stöd till personal samt med bedömning och utredningar av enskilda elever.

Skolpsykologen arbetar med frågor kring elevens utveckling, lärande, behov och mående i skolan. Skolpsykologen ser barnets situation utifrån ett helhetsperspektiv där kunskap om individ, grupp och organisation används för att öka förståelsen kring eleven.

Kurator

Skolans kurator är socionom och bidrar med psykosocial kompetens i elevhälsan på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kurator arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj.

Kuratorns arbetsuppgifter är bland annat individuella stöd-, kris- och motivationssamtal med elever både enskilt och i grupp.  De ger också stöd och konsultation till personal i skolan. 

Specialpedagog

Specialpedagog arbetar, tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, med den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och verkar för att verksamheten ska erbjuda goda lärandemiljöer för alla elever.

Specialpedagog kartlägger och analyserar möjligheter och hinder i skolmiljön på organisations-, grupp- och individnivå för att kunna ge extra stöd och hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd.

I arbetsuppgifterna för specialpedagogen ingår att vara ett stöd i det förebyggande pedagogiska arbetet genom till exempel handledning och konsultation.